top of page

Priser og vilkår

Beregning av godtgjørelse (salær) for advokatbistand er sammensatt og flere faktorer er av betydning. Anvendt tid på arbeidet er den viktigste faktor, men det tas også hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden.


Ved beregningen av salæret benyttes for tiden en timesats som varierer fra kr. 1.300,- til kr. 1.900,- pr. time. I tillegg kommer merverdiavgift på beløpet.


Spør gjerne advokaten ved første konsultasjon om et overslag over hva tjenesten vil koste. Ved klart avgrensede oppdrag som ikke forutsetter nærmere utredning, vil vi kunne gi relativt eksakt prisopplysning, for eksempel skriving av enkle testamenter, ektepakter etc.


Dersom inntekts- og formuesgrensen tilsier det, kan oppdraget utføres under den offentlige ordning med fri rettshjelp og klienten vil bli orientert om dette.

Men også i disse saker kan det bli avregnet et tilleggssalær, dersom arbeidet går utover det antall timer fritt rettsråd omfatter, og klienten ønsker at vi skal arbeide videre med saken. 

Salær for timer utover innvilget fritt rettsråd blir avregnet etter timesatser som nevnt ovenfor dersom annet ikke er avtalt.


Noen saker er dekket av rettshjelpforsikring. De nærmere vilkår fremgår av klientens forsikringspolise. Dette vil kunne avklares i en innledende fase. Klienten må i tilfelle betale en egenandel ihht. forsikringsavtalen.

Ta kontakt vedrørende informasjon om meglerprovisjon ved salg av fast eiendom.

bottom of page